OLX


Ondernemingsnummer: BTW-0899.351.534, opgericht op 1 oktober 2008.

Algemene voorwaarden

Al onze offertes zijn geldig gedurende 8 dagen, tenzij anders aangegeven.

Al onze facturen zijn betaalbaar binnen de 30 dagen na de factuurdatum. Bij niet-tijdige betaling is de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd van 5 % op het factuurbedrag met een minimum van 20 € en een interest van 10 % op jaarbasis. OLX behoudt zich de eigendom van de goederen voor tot volledige betaling van de prijs.

Elke klacht in verband met een factuur of met gefactureerde diensten dient schriftelijk (e-mail volstaat) te worden gemeld binnen de 8 dagen na de verzending van de factuur op straffe van onontvankelijkheid. Bij de betaling van een factuur, zelfs bij een deelbetaling, mag steeds geacht  worden dat de diensten aanvaard en goedgekeurd zijn door de klant, voor wat betreft de prijs alsook voor wat betreft de kwaliteit, tenzij de klant protest heeft aangetekend tegen de factuur binnen de hierboven vermelde termijn.

De klant mag door OLX geleverde goederen of diensten niet geheel of gedeeltelijk doorverkopen of verhuren.

Elk geschil zal, bij gebrek aan een onderlinge overeenkomst, naar Belgisch recht worden beslecht door de rechtbanken van Brussel.

Gegevensbescherming nemen wij heel ernstig. Wij garanderen een gepaste bescherming van uw persoonsgegevens. Daarbij baseren wij ons op de voorschriften van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (kortweg AVG of GDPR).

Bij de opdrachten vertaling, webhosting, domeinnamen, consulting worden persoonsgegevens verzameld en verwerkt. Hierbij hecht Oog van de Lynx het grootste belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. Wij trachten u op een zo begrijpelijk en volledig mogelijke manier te informeren over de manier waarop wij omgaan met uw privacy.

Verder worden gegevens aan derden doorgegeven wanneer dit nodig is voor het registreren van domeinnamen of van webhosting. Derde partijen worden geacht om de GDPR wetgeving te volgen en Oog van de lynx kan nooit verantwoordelijk gesteld worden dat deze bedrijven niet zouden voldoen.

1 Welke informatie houden wij bij en met welk doel? Naargelang de opdracht kan het om één of meerdere van onderstaande soorten informatie gaan:

  • Mogelijke persoonlijke gegevens die voorkomen in te vertalen teksten, daar alle vertalingen worden bijgehouden om te dienen als referentiewerk voor verdere vertalingen en om op vraag van de klant vertalingen opnieuw te kunnen bezorgen
  • Persoonlijke gegevens nodig voor de registratie van domeinnamen. Het gaat om de naam, voornaam, e-mailadres, adres en telefoonnummer van de persoon die de domeinnaam registreert. Deze gegevens zijn nodig om de domeinnaam te kunnen registreren zodat de klant deze kan beheren
  • Alle persoonlijke gegevens die u ons verstrekt voor het opmaken van een website, bijvoorbeeld voor het creëren van een contactpagina (naam, voornaam, adres, telefoonnummer)
  • Uw contactgegevens voor mail- of telefoonverkeer (= naam, voornaam, titel, mailadres, telefoonnummer, skype-adres)
  • Uw facturatiegegevens, inclusief de facturen en dus prestaties van de voorbije jaren (cfr. Boekhoudkundige verplichting)

2 : Inzage- en correctierecht

U hebt het recht om kosteloos informatie te vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens, die u in principe sowieso via mails en documenten (bijvoorbeeld vertalingen) ter inzage komen. Op grond van de AVG heeft u eveneens het recht om deze persoonsgegevens te laten wijzigen indien ze onjuist of onvolledig zijn. Daarnaast kunt u uw persoonsgegevens laten verwijderen of het gebruik ervan verbieden indien ze niet ter zake zijn.

Om deze rechten uit te oefenen, kunt u ons altijd contacteren via het e-mailadres dieter@o-lx.be. We geven u dan de gevraagde informatie door per mail, of u kan ter plaatse bij ons de gegevens verifiëren. Er bestaat immers geen noodzaak of toegevoegde waarde om u remote -access tot onze systemen of database te geven.

3 : Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Oog van de Lynx neemt gepaste beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen onder meer onverwachte vernietiging, toevallig verlies, moedwillige wijziging of ongeoorloofde toegang. We zorgen ervoor dat alle informatie en elk bestand op een veilige terminal of schijf wordt opgeslagen, beschermd met een algemeen en specifiek paswoord, en zo dat nodig mocht blijken, door encryptietechnologie.

Het gebruik van nicknames of logins en wachtwoorden of toegangscodes valt onder uw verantwoordelijkheid als eindgebruiker. Hierbij verbindt u zich ertoe om het vertrouwelijke karakter ervan zorgvuldig te bewaren. In geval van verlies, diefstal of misbruik van aanmeldingsgegevens vragen wij u om ons onmiddellijk te waarschuwen per e-mail.

4 : Wijzigingen

Oog van de Lynx behoudt zich steeds het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Gelieve daarom zelf regelmatig de laatste versie van dit document te raadplegen op onze website www.o-lx.be . Bent u het oneens met een wijziging in de algemene voorwaarden, dan heeft u steeds de mogelijkheid om uw gegevens te laten verwijderen.

Deze algemene voorwaarden werden het laatst gewijzigd en herzien op 25/05/2018


 
  © OLX 2008-2011 - Contact - Algemene voorwaarden - Wettelijke bepalingen - Powered by OLX